Přijímat, milovat, odpouštět.

Modli se jako Ježíš (1)

„Pane, nauč nás modlit se…“ Lukáš 11:1

Jeden učedník zaslechl, jak se Ježíš modlí, a požádal jej: „Pane, nauč nás modlit se…“ (Lukáš 11:1). Není pravděpodobné, že by Ježíš měl v úmyslu učit je mechanické modlitby, když chvíli předtím řekl: „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov“ (Matouš 6:7). Jeho odpověď byla víc než jen ukázkovým vzorcem modlitby. Učil je mocným, efektivním principům modlitby. Pojďme se na ně podívat. William Barkley řekl: „Modlitba Páně má dvě hlavní části: v první se zaměřujeme na Boha, ve druhé na sebe. Soustřeď se na první část a výsledek druhé bude zaručen.“ První část začíná slovy „Otče náš“. Je určená pro Boží rodinu, společnou i osobní. Ježíš u slov „náš, nám, my“ použil množné číslo. Naznačil tím, že modlitba je společný úkol, kdy se modlíme navzájem jeden za druhého, nejen sami za sebe. Zároveň se tím učíme síle společné shody v modlitbě (viz Matouš 18:19). Dřív než začneme Boha o cokoliv žádat, uznáváme jeho otcovství, protože modlitba je především věc vztahu. Je to setkání Otce s jeho dětmi; s těmi, kdo jsou vykoupeni skrze víru v krev jeho jednorozeného Syna. Je to kobereček s nápisem „vítej“, jenž máš při modlitbě pod nohama. Je to také věc podřízení se. Ježíšovi učedníci chápali, že otcovství znamená vedení a autoritu. Modlitba není pokus přimět Boha, aby souhlasil s tvou vůlí. Je to přijetí jeho slova a jeho vůle. Bůh není shovívavý a názory měnící rodič, on dodržuje dané sliby.

Modli se jako Ježíš (2)

„Přistupme tedy … abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Židům 4:16

Když se modlíš „Otče náš“, definuješ tím všechny ostatní vztahy ve svém životě:

  1. Vztah vůči materiálnímu světu. Vzhledem k tomu, že Bůh je tvým Otcem, nejsi cizincem, ale jsi dědicem požehnání jeho vesmíru (viz Žalm 24:1). Dávej si ale pozor na lákadla tohoto světa: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není“ (1. Janova 2:15). Nic ve tvém životě nesmí zaujmout místo, které patří Bohu!
  2. Vztah vůči druhým. Všichni kolem tebe jsou Otcovým stvořením a jako takové je musíš přijímat, milovat a vážit si jich. Dostali jsme příkaz milovat své bližní jako sami sebe, bez ohledu na barvu pleti, vyznání nebo odlišnost. Nemáme s nimi soutěžit, usilovat o převahu nad nimi nebo je využívat pro své vlastní účely.
  3. Vztah sám k sobě. Bůh říká, že je tvůj Otec; jak úžasný základ, na němž můžeš budovat svou sebeúctu! Ať se v minulosti stalo cokoliv, ať bylo nad tebou vyřčeno cokoliv, nemusíš si připadat neschopný nebo méněcenný; můžeš chodit s hlavou vztyčenou. Ty nejsi „nikdo“, jestliže tě Bůh nazval svým dítětem!
  4. Vztah k Bohu. Na základě svého vztahu k Ježíši tě Otec prohlásil za milovaného syna (viz Efezským 1:5). Stejně jako přijímá Ježíše, přijímá i tebe! „Těm pak, kteří ho přijali … dal moc stát se Božími dětmi“ (Jan 1:12). Už nikdy k němu nemusíme přistupovat se strachem. Můžeme přistupovat „… směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16). To je to nejlepší, co může být!

Modli se jako Ježíš (3)

„Je pro mne něco nemožného?“ Je­remjáš 32:27

Slova „Otče náš“ nám připomínají bezpodmínečnou Boží lásku. Díval ses někdy do očí trpícího dítěte, chtěl jsi mu pomoci, ale bylo ti jasné, že na to tvé síly nestačí? Slova „jenž jsi v nebesích“ nám připomínají neomezenou Boží moc udělat to, co my nedokážeme. „Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?“ (Jeremjáš 32:27). Odpověď v hebrejštině zní: „Nic, vůbec nic, protože nic pro tebe není neobvyklé.“ Můžeš si být zcela jist, že Bůh má moc učinit vše, k čemu jej vyzve jeho láska. Slova „buď posvěceno tvé jméno“ odlišují jeho jméno a charakter od všech ostatních. „Posvěcený“ v řečtině vyjadřuje, že je jiný než ostatní; je zvláštní, mimořádný, jedinečný. V době, kdy se úcta k autoritám ztrácí, protože to ohrožuje pocit naší vlastní důležitosti, nás Ježíš učí modlit se: „Nebeský Otče, uschopni nás, abychom ti dali místo, které si tvé svaté jméno a tvůj charakter zaslouží.“ „Přijď tvé království.“ Ježíš přišel a kázal o Božím království; to byl ústřední bod jeho evangelia. Království zahrnující Abrahama, Izáka, Jákoba atd. je minulostí. Současné království zahrnuje všechny, kdo vyznávají Ježíše jako svého Pána. A budoucí království v době Kristova návratu zahrne celou zemi. Pokaždé, když se podřídíš Boží vůli, dává se jeho království do pohybu. Jako věřící jsi v jeho království a jeho moc je ti k dispozici. „Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.“ V nebi není Boží vůle nikdy zpochybňována. Ve tvém životě by to mělo být stejné. Ježíš nás učí, abychom se modlili a věřili, že to, co se odehrává v nebi, se naším prostřednictvím stane také zde na zemi.

Modli se jako Ježíš (4)

„Náš denní chléb nám dávej každého dne.“ Lukáš 11:3

Druhá část modlitby Páně se týká našich každodenních starostí: „Náš denní chléb nám dávej každého dne“ (Lukáš 11:3). Tvůj Otec je připraven naplnit tvé fyzické a finanční potřeby. Slovo, které zde Ježíš použil, doslova znamená „pokrm“. Bůh má o potřeby tvého každodenního života větší starost, než ty sám. Rozmnožil jídlo pro pět tisíc hladových lidí. „… všechny nemocné uzdravil…“ (Matouš 8:16). Chce naplnit i tvoje potřeby. „Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?“ (Matouš 6:31). „Pekař“ dodává čerstvý chléb každý den! Takže mu důvěřuj, že naplní tvé dnešní potřeby; a zítra ráno vstaň a věř mu znovu. „A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“ (Matouš 6:12). Jakmile vstoupíš do Boží přítomnosti, ihned si uvědomíš svůj hřích. Satan se bude snažit, abys cítil odsouzení. Jak to dělá? Snaží se, aby ses cítil nežádoucí a byl v rozpacích. Ale satan je lhář. „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši…“ (Římanům 8:1). Boží Duch vynáší tvé hříchy na světlo ne proto, aby tě obviňoval, ale aby tě motivoval k jejich vyznání a k přijetí odpuštění. Boží Slovo zná několik kategorií hříchu, jež potřebujeme rozlišovat: nedodržení toho, co je požadováno; úmyslné porušení určitého pravidla; neúmyslné a často nadšením motivované uklouznutí; úmyslná neposlušnost a vzpoura; nesplacení dluhů; hřích pasivity. Bez ohledu na to, jaký je tvůj hřích, v okamžiku, kdy jej vyznáš a poprosíš Boha o odpuštění, on tě očistí (viz 1. Janova 1:9).

Modli se jako Ježíš (5)

„… nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

„A odpusť nám … jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“ (Matouš 6:12). Odpustit druhým není možnost, je to povinnost. Zda Bůh odpustí nám, závisí na našem odpuštění druhým. Rodina mladého Roberta Louise Stevensona se vždy před jídlem modlila modlitbu Páně. Jednoho večera Robert odešel od stolu dřív, než se dostali k části „jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“. Když se jej ptali, proč odešel, odpověděl: „Dnes se tuto modlitbu nemohu modlit.“ Uvědomoval si, že není ochoten odpustit a věděl, že nemůže dostat Boží odpuštění. „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení“ (Matouš 6:14–15). Není podstatné, jak moc ti někdo ublížil, Bůh požaduje, abys odpustil. „A nevydej nás v pokušení…“ (Matouš 6:13). To se zdá zvláštní ve světle Božího Slova: „Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší“ (Jakub 1:13). William Barclay říká, že řecké slovo, které je zde použito pro pokušení, znamená „testování“; jako při utrpení a těžkých životních zkouškách. Týká se to stresových životních zkušeností. Sportovec může to slovo použít, když žádá trenéra, aby jej nenutil jít za hranice jeho sil. Musíš si být vědom tří skutečností:

  1. Svých lidských omezení a zranitelnosti.
  2. Je to Bůh, kdo řídí tvé zkoušky.
  3. Bůh chce, abys jej prosil o pomoc a nesnažil se to zvládnout sám. „Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13). Nejen že bude zasahovat ve tvůj prospěch; on tyto zkušenosti využije k tvému duchovnímu upevnění.

Modli se jako Ježíš (6)

„… ale vysvoboď nás od zlého.“ Matouš 6:13

„… ale vysvoboď nás od zlého“ (Matouš 6:13). Původní řecké slovo znamená „vysvoboď nás od toho zlého“, ne od nějakého abstraktního subjektu, jemuž říkáme zlo. Znamená to, že se máme bát satana? Ne, ale musíme si být vědomi jeho strategie (viz 1. Petrova 5:8–9). Pokud si nedáváme pozor a neoblékáme si plnou Boží zbroj, přivoláváme porážku (viz Efezským 6:10–18). Jestliže jsme ale ostražití a plně vyzbrojení, nemusíme se satana bát, protože „… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4). Zárukou tvého vítězství je Ježíš, ne ty sám. Duch svatý tě uschopňuje, abys mohl vzdorovat ďáblu. „Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí“ (Lukáš 10:19). Když bojuješ se zlým, modlitba aktivizuje moc „toho, který je v tobě“ a jehož silou můžeš nad zlým zvítězit. Přidej k tomu Boží Slovo, které přebývá ve tvém srdci i tvé mysli a uschopňuje tě odrazit satanovo pokušení stejně, jako to dělal Ježíš slovy „je psáno“ (viz Matouš 4:3–11). Satan byl poražen mocí Božího Slova a u tebe to bude platit také! „Neboť tvé je království, i moc i sláva navěky. Amen“ (Matouš 6:13). Jak úžasná závěrečná slova uznání a chvály! Není zde žádný náznak nejistoty nebo váhavosti. Odráží to Davidův úžasný chvalozpěv: „Hospodine, tvá je velikost i bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost… Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava“ (1. Paralipomenon 29:11). Pokud se modlíš s vírou v takového Boha, pak tvé modlitby bezpochyby budou účinné.

převzato ze Slova na každý den

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Štítky

%d bloggers like this: